طراحی سازه های بتنی طبق ACI.19 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان.

طراحی سازه های فولادی به همراه دیوار برشی بتنی ویژه طبق AISC-360-05 و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و ACI.19 و استاندارد 2800.

 

استفاده از سیستم قاب خمشی متوسط برای سازه های بتنی به دلیل خط زیاد زلزله در شهر مشهد.

استفاده از سیستم دیوار برشی بتنی ویژه برای سازه های فولادی.

 

طراحی سازه های ذکر شده با استفاده از نرم افزار ایتبس (ETABS) انجام شده و تامین ضوابط آیین نامه ای در این نرم افزار و در نقشه ها به طور کامل اعمال می گردد.